Klankbordfunctie

Onze omgeving verandert de laatste jaren snel, in het bijzonder de omvang van het verkeer en de intensiteit. De hieruit voortvloeiende problemen in de leefgebieden leggen bewoners in veel gevallen bij anderen neer. Veelal wordt gekeken naar gemeenten en wegbeheerders. Zowel in de sfeer van veroorzaker als oplosser. Echter in veel gevallen liggen oorzaak en oplossing voor een gedeelte bij bewoners zelf.

Veilig Verkeer Nederland streeft naar een zo groot mogelijke deelname en participatie van bewoners om te komen tot een structureel betere verkeersveiligheid in wijken, buurten en dorpen. VVN betrekt bewoners zelf bij het formuleren van oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken en het aanpakken van de verkeersonveiligheid in de wijk door het geven van informatie en voorlichting. Veilig Verkeer Nederland begeleidt en adviseert bewonersgroepen bij het zoeken naar oplossingen. Veilig Verkeer Nederland wil komen tot een breed lokaal netwerk die bewonersgroepen, verkeersouders en gemeente en anderen kan ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten en projecten op gebied van verkeersveiligheid.

Bij de advisering kan een beroep worden gedaan op het Meldpunt Verkeeronveiligheid die, indien nodig, een onafhankelijk verkeerskundig advies kan uitbrengen.